หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ เกียรติบัตร
1 นายอุทัย วิริยะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุม ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี
 
2 นายนิรันดร์ ทำเลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสวาง ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์
 
3 นายไมตรี บุญทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนาโก ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
4 นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
 
5 นายทวีศักดิ์ กัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแข้ ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
6 นายวัฒนพงษ์ เมืองคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
7 นายวีรชัย มันดินแดง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา กลุ่มสาระกิจกรรมการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
 
8 นายสวัสดิ์ เอมสมบูรณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา กลุ่มสาระกิจกรรมการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
 
9 นางเอื้อมพร ทองทิพย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสำโรง ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ปฐมวัย
 
10 นายสุพิษ ศิริบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง ปฐมวัย
 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร โทร 0878749626 อีเมล์ suwannapet@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.