หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ โรงเรียน คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองแข้ 94.80 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย รัฐศาสตร์ สวยรูป
2.เด็กชาย กิตติเดช หมื่นสาย
3.เด็กหญิง ญาธิดา พงษ์แสน
1.นาง สุปรียาพร ศรีโชค
2.นางสาว อรุชา พงษ์แสน
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำกลาง 83.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย นรากร อารีสนั่น
2.เด็กหญิง อัญรินทร์ เมืองคง
3.เด็กหญิง สุพิชญา ชื่นบาน
1.นางสาว เตือนใจ เมืองคง
3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย คมสันต์ เครือวงษ์
2.เด็กหญิง อริยา เพิ่มพูล
1.นางสาว วิไลวรรณ บุญตา
2.นาง บุษกานต์ ชาลี
4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม 86.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ศิวะ บุญทวี
2.เด็กหญิง วรกานต์ มงคล
1.นาง อำไพพรรณ สมสอาด
2.นาย ทองใบ โนรีรัตน์
5 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สุเมธี สมานพงษ์
2.เด็กหญิง เกษสุรีย์ สุวรรณศรี
1.นาง จันเพ็ญ นามเพ็ง
2.นางสาว รดารัตน์ หมายมี
6 วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ. การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม 86.25 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อรรถชัย มงคล
2.เด็กชาย นิติภูมิ มั่นคง
1.นาย เพทาย บุญตา
7 วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อิทธิบรรณ เกื้อกูล
2.เด็กชาย สาโรช สุดแสน
1.นาย อภินันท์ สำราญสุข
2.นาง ศรีนวล ปภุสสโร
8 วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ ศิริดาพล
2.เด็กชาย พิชาญ จูมพิลา
1.นาย ชำนาญ อยู่เย็น
2.นาง อรทิพย์ บุเงิน
9 วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สรจักร นาริวงษ์
2.เด็กชาย วิชิต คำสาร
1.นาย ชัชวาลย์ ยั่งยืน
2.นาย ปานทอง ยั่งยืน
10 วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วิษณุ เตาสูงเนิน
2.เด็กชาย สิทธิชัย วงคำซาว
1.นาย ชัชวาลย์ ยั่งยืน
2.นาง ปานทอง ยั่งยืน
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 94.25 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ นาคลอด
2.เด็กชาย เมธาสิทธิ์ อ่อนละมุน
3.เด็กชาย พิชิต พึ่งตน
1.นาย อิทธิ เสน่ห์พูด
2.นาง พรรณณัฎฎา คำขาด
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธนินท์ ยอดสะอึก
2.เด็กชาย ธวัชชัย บุญเติม
3.นาย จักรพล สุขรักษา
1.นาย สุริยัน ชาลีพุทธาพงศ์
2.นางสาว ลัดดาพร หมายมี
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง อัญชลี พงษ์แสน
2.เด็กหญิง จิราพร วิจิตสระน้อย
3.เด็กหญิง จุฑามาศ ขันติยู
1.นาง โอภาสน์ หนูสลุง
2.นาง ศรีนวล ปภุสสโร
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ประชา หอมหวล
2.เด็กชาย สิทธิชัย วงคำซาว
3.เด็กหญิง พรณพัส ศิรารัตน์
1.นาย สุริยัน ชาลีพุทธาพงศ์
2.นาง โอภาสน์ หนูสลุง
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง อรทัย สารพิมพ์
2.เด็กหญิง สุจิตรา เครือวงษ์
3.เด็กหญิง ปรียานุช อินอ่อน
1.นาง เอื้อมพร ทองทิพย์
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธนกฤติ สิงห์นา
2.เด็กชาย ธนสิทธิ์ ซองทอง
3.เด็กชาย ณัฐพร บุญช่วย
1.นางสาว ทับทิม ยอดธรรม
2.นาย ชนธัญ แสงแสน
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 81.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.นางสาว สุภาภรณ์ ทิ้งโคตร
2.นางสาว ศิริโสภา พร้อมทรัพย์
3.นางสาว อรวรรณ ศุภักษร
1.นาง วันเพ็ญ อินอ่อน
2.นางสาว ลัดดาพร หมายมี
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 91.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กันยาภัค มูลสาร
2.เด็กหญิง สุนิสา มณีสาย
3.เด็กหญิง ศิริประภา ทองรักษ์
1.นาง ราตรี ศิริบุตร
2.นาง พรรณณัฎฎา คำขาด
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ญาณิศา ศรีสุระ
2.เด็กหญิง รชต เต้าทอง
3.เด็กหญิง เบญจวรรณ ไชยนา
1.นาง ราตรี ศิริบุตร
2.นาง พรรณณัฎฎา คำขาด
20 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 92.50 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อนุชิต คำแก้ว
2.เด็กหญิง อริศรา อยู่เย็น
1.นาง พิมพ์ชยาณัฐ ศรีชัย
2.นาย ไกรษร เพริศแก้ว
21 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม 86.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อดิศร อุดรพันธ์
2.เด็กชาย องอาจ กาเผือก
1.นาย อรรถวุฒิ เดชศิริ
22 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 93.75 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐกรณ์ ชาเหลา
2.เด็กหญิง ปิยะฉัตร มุทะเสน
1.นาย ไกรษร เพริศแก้ว
2.นาย สวัสดิ์ เอมสมบูรณ์
23 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 97.50 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ปิยะฉัตร มุทะเสน
2.เด็กหญิง ชมลวรรณ นักบุญ
1.นาง พิมพ์ชยาณัฐ ศรีชัย
2.นาย สวัสดิ์ เอมสมบูรณ์
24 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 81.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วรรณกรณ์ หมายมี
2.นาย คมสันต์ ศรีสวรรค์
1.นางสาว อัชราภรณ์ สาริบูรณ์
2.นาง ธิดา นามสุโพธิ์
25 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐกรณ์ ชาเหลา
2.เด็กชาย ณัฐธีร์ ภูรีศิริฐานนท์
1.นาย สวัสดิ์ เอมสมบูรณ์
2.นาง พิมพ์ชยาณัฐ ศรีชัย
26 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 81.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ปิยะฉัตร มุทะเสน
2.เด็กหญิง ชมลวรรณ นักบุญ
1.นาย ไกรษร เพริศแก้ว
2.นาย สวัสดิ์ เอมสมบูรณ์
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลสร้างสรรค์ ป.1-3 ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ขวัญสุดา จำปา 1.นาง ยุวดี บุญตา
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลสร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 92.25 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ปิยะดา ไวแก้วสูนย์ 1.นางสาว รดารัตน์ หมายมี
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุนิตา เด่นดวง 1.นาย พงษ์เพชร อินอ่อน
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เดชาวัตร ทองลา 1.นาง พูลทรัพย์ ลาวรรณ
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ศิริภัสสร สาธรณ์ 1.นาย สวัสดี ชัยเคนวงศ์
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม 82.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุนิสา คำอินทร์ 1.นาย พงษ์เพชร อินอ่อน
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย นิติพล ชมชื่น 1.นาง จิรภา แสนสิ่ง
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุดาทิพย์ เข็มเพชร 1.นาย พงษ์เพชร อินอ่อน
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 94.80 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง เทพนารี เต้าทอง
2.เด็กหญิง สิริธันวา จอมโนนเขวา
1.นาง บุษกานต์ ชาลี
2.นาย อุปนิช ขันสัมฤทธิ์
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 93.60 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กิตติยาภรณ์ วิชิตพันธ์
2.เด็กหญิง ชญาดา แก้วมุกดา
1.นาง ศรีนวล ปภุสสโร
2.นางสาว ลัดดาพร หมายมี
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 94.60 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.นาย คมสันต์ ศรีสวรรค์
2.นางสาว วัชรา ทองลา
1.นางสาว อัชราภรณ์ สาริบูรณ์
2.นาง จิรภา แสนสิ่ง
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 90.25 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง นริศรา จำปา
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา นาคำ
3.เด็กหญิง บุญนิสา นาคำ
1.นาง จันเพ็ญ นามเพ็ง
2.นาง ฉลวย ทำเลดี
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม 91.50 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภัทรนันท์ สุดช่วย
2.เด็กหญิง เกษร นามแก้ว
3.เด็กหญิง จิตรานุช เด่นดวง
1.นางสาว วนิดา มะโข
2.นางสาว ทับทิม ยอดธรรม
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม 80.60 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พงษ์สิทธิ์์ ซองทอง
2.เด็กชาย กิตติคุณ มงคล
3.เด็กชาย ธีรศักดิ์ พิมทอง
1.นางสาว วิลัยพร ฉลองคุณ
2.นาง ดารา เฉิดเจือ
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 89.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.นางสาว สุดารัตน์ วิกล 1.นาง จิรภา แสนสิ่ง
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.นาย พงศ์ษธร ถึงแสง 1.นาง จิรภา แสนสิ่ง
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม 89.33 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย จิรศักดิ์ เย็นวัฒนา 1.นาง อำไพพรรณ สมสอาด
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ศิริโสภา พร้อมทรัพย์ 1.นาง สุปรียาพร ศรีโชค
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 79.67 เหรียญเงิน
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธนะพันธ์ จำปา 1.นาง ยุวดี บุญตา
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 88.33 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง พลอยไพลิน วงษ์กำภู 1.นางสาว วิไลวรรณ บุญตา
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 89.33 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อภิเชษฐ์ ไพโรจน์ธนาพงศ์ 1.นาง ผอวบ ชิตชม
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สุวิจักขณ์ สีสิงห์ 1.นางสาว ดาวเรือง สว่างแสง
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง นิชาภัทร ถิ่นบาง 1.นาง ยุวดี บุญตา
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ชรินรัตน์ เนินทราย 1.นางสาว ดาวเรือง สว่างแสง
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.นาย พงศ์ษธร ถึงแสง 1.นาง จิรภา แสนสิ่ง
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 92.33 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.นางสาว ธันยพร ยอดยัง 1.นาง จิรภา แสนสิ่ง
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 82.66 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย รัตนศักดิ์ บุญมาก 1.นาง พูลทรัพย์ ลาวรรณ
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 91.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.นาย พงศ์ษธร ถึงแสง 1.นางสาว จิรภา แสนสิ่ง
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม 88.67 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วาสนา อนุสนธิ์ 1.นางสาว ดาวเรือง สว่างแสง
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 90.33 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.นางสาว ธันยพร ยอดยัง 1.นาง จิรภา แสนสิ่ง
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อภิเชษฐ์ ไพโรจน์ธนาพงศ์ 1.นาง ผอวบ ชิตชม
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 90.33 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง อาทิตยา สุจริต 1.นาง ผอวบ ชิตชม
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 85.40 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ เส้นเศษ
2.เด็กชาย ธนกฤต อุตสาหะ
3.เด็กชาย ภูมิภัทร สาระเเสน
4.เด็กชาย ณัฐดนัย วงษ์จันทร์
5.เด็กหญิง พรทิพย์ ขันสัมฤทธิ์
6.เด็กหญิง สุรีวรรณ นามสุวรรณ
1.นาง ราตรี ศิริบุตร
2.นางสาว ปริศนา สีลาพันธ์
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 80.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ประภัสสร แก้วเท่ง
2.เด็กหญิง วิมลณัฐ วะรุณพงษ์
3.เด็กหญิง นิภา เข็มพันธ์
4.เด็กหญิง วริยา ภูคำ
5.เด็กหญิง รัตนา สืบเพ็ง
6.เด็กหญิง บุญสิตา ศรีสวรรค์
1.นาง ผอวบ ชิตชม
2.นาย อุปนิช ขันสัมฤทธิ์
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 82.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กันยาภัค มูลสาร
2.เด็กหญิง อริศรา วงษ์จันทร์
3.เด็กหญิง รชต เต้าทอง
1.นาง ราตรี ศิริบุตร
2.นางสาว ปริศนา สีลาพันธ์
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 83.80 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง โยษิตา คำเพย
2.เด็กหญิง ชาลิดา ธนารักษ์
3.เด็กหญิง สุธิตา สาลือสี
1.นาง ปานทอง ยั่งยืน
2.นาย ชัชวาลย์ ยั่งยืน
63 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ ศรีนวล
2.เด็กหญิง เพชรลดา อรศรี
1.นาง จันเพ็ญ นามเพ็ง
2.นางสาว พัชณีกร ขันสัมฤทธิ์
64 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม 89.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา อาศัยสงฆ์ 1.นาง ดารา เฉิดเจือ
65 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 81.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เจนณรงค์ คำหาร 1.นางสาว ปริศนา อภัยโคตร
66 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 80.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วัชระ แซ่ตัน
2.เด็กชาย จิรพัทธิ์ คำหาร
3.เด็กชาย มนตรี สืบเพ็ง
4.เด็กชาย สันติภาพ ผิวทน
5.เด็กชาย สันติศักดิ์ สรรพทรัพย์
6.เด็กหญิง ชญุฎาพร สิมมะลี
7.เด็กหญิง ภัทรภรณ์ จันรุทิน
1.นาง รำไพ แสนสิ่ง
2.นางสาว ปริศนา อภัยโคตร
67 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 80.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เกียรติพงศ์ เชื้อพันธ์ 1.นาง พิชญาภา เสถียรเขต
68 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ษารุณี ผิวทน 1.นาง พิชญาภา เสถียรเขต
69 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 81.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง แก้วดวงแสง สมจิตร 1.นาง พิชญาภา เสถียรเขต
70 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 81.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง อาภัสรา นาคำ 1.นางสาว พัชณีกร ขันสัมฤทธิ์
71 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม 81.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ดาวพงษ์ โนรีรัตน์ 1.นาง อำไพพรรณ สมสอาด
72 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 80.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ลิปภัทร ปารีต 1.นาง ธิดา นามสุโพธิ์
73 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อภิรักษ์ แสวงดี
2.เด็กชาย วายุ ภูคำ
3.เด็กหญิง จุฑามณี ประนัดโส
1.นาง ศรีนวล ปภุสสโร
2.นางสาว อรุชา พงษ์แสน
74 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย จิระพงษ์ ภูมิแสง
2.เด็กชาย ปิยะพันธ์ วรชินา
3.เด็กชาย ธนกฤต อุตสาหะ
1.นาย อิทธิ เสน่ห์พูด
2.นาง ราตรี ศิริบุตร
75 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม 80.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐติพงษ์ พุทธเคน
2.เด็กชาย จิรายุ เย็นวัฒนา
3.เด็กชาย คีย์เบส สิงห์ทอง
1.นาย ชนธัญ แสงแสน
2.นาย วิระ สมสอาด

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร โทร 0878749626 อีเมล์ suwannapet@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.