หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 (โคกนาโก) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

ผลชนะเลิศแยกตามโรงเรียน


1. โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) [ 8 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
55
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ ศรีนวล
2.เด็กหญิง เพชรลดา อรศรี
1.นาง จันเพ็ญ นามเพ็ง
2.นางสาว พัชณีกร ขันสัมฤทธิ์
57
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลสร้างสรรค์ ป.1-3 ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขวัญสุดา จำปา 1.นาง ยุวดี บุญตา
58
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลสร้างสรรค์ ป.4-ป.6
92.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยะดา ไวแก้วสูนย์ 1.นางสาว รดารัตน์ หมายมี
69
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
90.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นริศรา จำปา
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา นาคำ
3.เด็กหญิง บุญนิสา นาคำ
1.นาง จันเพ็ญ นามเพ็ง
2.นาง ฉลวย ทำเลดี
105
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
79.67
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนะพันธ์ จำปา 1.นาง ยุวดี บุญตา
109
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิชาภัทร ถิ่นบาง 1.นาง ยุวดี บุญตา
145
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อาภัสรา นาคำ 1.นางสาว พัชณีกร ขันสัมฤทธิ์
167
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุเมธี สมานพงษ์
2.เด็กหญิง เกษสุรีย์ สุวรรณศรี
1.นาง จันเพ็ญ นามเพ็ง
2.นางสาว รดารัตน์ หมายมี

2. โรงเรียนบ้านดงสวาง [ 0 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู

3. โรงเรียนบ้านโคกนาโก [ 25 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คมสันต์ เครือวงษ์
2.เด็กหญิง อริยา เพิ่มพูล
1.นางสาว วิไลวรรณ บุญตา
2.นาง บุษกานต์ ชาลี
39
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรรณกรณ์ หมายมี
2.นาย คมสันต์ ศรีสวรรค์
1.นางสาว อัชราภรณ์ สาริบูรณ์
2.นาง ธิดา นามสุโพธิ์
44
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประภัสสร แก้วเท่ง
2.เด็กหญิง วิมลณัฐ วะรุณพงษ์
3.เด็กหญิง นิภา เข็มพันธ์
4.เด็กหญิง วริยา ภูคำ
5.เด็กหญิง รัตนา สืบเพ็ง
6.เด็กหญิง บุญสิตา ศรีสวรรค์
1.นาง ผอวบ ชิตชม
2.นาย อุปนิช ขันสัมฤทธิ์
60
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เดชาวัตร ทองลา 1.นาง พูลทรัพย์ ลาวรรณ
61
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริภัสสร สาธรณ์ 1.นาย สวัสดี ชัยเคนวงศ์
63
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นิติพล ชมชื่น 1.นาง จิรภา แสนสิ่ง
65
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
94.80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เทพนารี เต้าทอง
2.เด็กหญิง สิริธันวา จอมโนนเขวา
1.นาง บุษกานต์ ชาลี
2.นาย อุปนิช ขันสัมฤทธิ์
67
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
94.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย คมสันต์ ศรีสวรรค์
2.นางสาว วัชรา ทองลา
1.นางสาว อัชราภรณ์ สาริบูรณ์
2.นาง จิรภา แสนสิ่ง
91
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พงศ์ษธร ถึงแสง 1.นาง จิรภา แสนสิ่ง
106
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
88.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พลอยไพลิน วงษ์กำภู 1.นางสาว วิไลวรรณ บุญตา
107
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
89.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิเชษฐ์ ไพโรจน์ธนาพงศ์ 1.นาง ผอวบ ชิตชม
111
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พงศ์ษธร ถึงแสง 1.นาง จิรภา แสนสิ่ง
112
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธันยพร ยอดยัง 1.นาง จิรภา แสนสิ่ง
113
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
82.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัตนศักดิ์ บุญมาก 1.นาง พูลทรัพย์ ลาวรรณ
114
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พงศ์ษธร ถึงแสง 1.นางสาว จิรภา แสนสิ่ง
116
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธันยพร ยอดยัง 1.นาง จิรภา แสนสิ่ง
117
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิเชษฐ์ ไพโรจน์ธนาพงศ์ 1.นาง ผอวบ ชิตชม
119
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
90.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อาทิตยา สุจริต 1.นาง ผอวบ ชิตชม
135
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจนณรงค์ คำหาร 1.นางสาว ปริศนา อภัยโคตร
136
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วัชระ แซ่ตัน
2.เด็กชาย จิรพัทธิ์ คำหาร
3.เด็กชาย มนตรี สืบเพ็ง
4.เด็กชาย สันติภาพ ผิวทน
5.เด็กชาย สันติศักดิ์ สรรพทรัพย์
6.เด็กหญิง ชญุฎาพร สิมมะลี
7.เด็กหญิง ภัทรภรณ์ จันรุทิน
1.นาง รำไพ แสนสิ่ง
2.นางสาว ปริศนา อภัยโคตร
138
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกียรติพงศ์ เชื้อพันธ์ 1.นาง พิชญาภา เสถียรเขต
140
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ษารุณี ผิวทน 1.นาง พิชญาภา เสถียรเขต
141
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แก้วดวงแสง สมจิตร 1.นาง พิชญาภา เสถียรเขต
151
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ลิปภัทร ปารีต 1.นาง ธิดา นามสุโพธิ์
168
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สุดารัตน์ วิกล 1.นาง จิรภา แสนสิ่ง

4. โรงเรียนบ้านคำกลาง [ 1 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
2
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นรากร อารีสนั่น
2.เด็กหญิง อัญรินทร์ เมืองคง
3.เด็กหญิง สุพิชญา ชื่นบาน
1.นางสาว เตือนใจ เมืองคง

5. โรงเรียนบ้านหนองชุม [ 16 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
7
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศิวะ บุญทวี
2.เด็กหญิง วรกานต์ มงคล
1.นาง อำไพพรรณ สมสอาด
2.นาย ทองใบ โนรีรัตน์
8
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
86.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อรรถชัย มงคล
2.เด็กชาย นิติภูมิ มั่นคง
1.นาย เพทาย บุญตา
20
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกฤติ สิงห์นา
2.เด็กชาย ธนสิทธิ์ ซองทอง
3.เด็กชาย ณัฐพร บุญช่วย
1.นางสาว ทับทิม ยอดธรรม
2.นาย ชนธัญ แสงแสน
34
คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อดิศร อุดรพันธ์
2.เด็กชาย องอาจ กาเผือก
1.นาย อรรถวุฒิ เดชศิริ
59
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุนิตา เด่นดวง 1.นาย พงษ์เพชร อินอ่อน
62
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุนิสา คำอินทร์ 1.นาย พงษ์เพชร อินอ่อน
64
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดาทิพย์ เข็มเพชร 1.นาย พงษ์เพชร อินอ่อน
70
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
91.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรนันท์ สุดช่วย
2.เด็กหญิง เกษร นามแก้ว
3.เด็กหญิง จิตรานุช เด่นดวง
1.นางสาว วนิดา มะโข
2.นางสาว ทับทิม ยอดธรรม
71
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
80.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงษ์สิทธิ์์ ซองทอง
2.เด็กชาย กิตติคุณ มงคล
3.เด็กชาย ธีรศักดิ์ พิมทอง
1.นางสาว วิลัยพร ฉลองคุณ
2.นาง ดารา เฉิดเจือ
103
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
89.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรศักดิ์ เย็นวัฒนา 1.นาง อำไพพรรณ สมสอาด
108
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุวิจักขณ์ สีสิงห์ 1.นางสาว ดาวเรือง สว่างแสง
110
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชรินรัตน์ เนินทราย 1.นางสาว ดาวเรือง สว่างแสง
115
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
88.67
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วาสนา อนุสนธิ์ 1.นางสาว ดาวเรือง สว่างแสง
134
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา อาศัยสงฆ์ 1.นาง ดารา เฉิดเจือ
150
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ดาวพงษ์ โนรีรัตน์ 1.นาง อำไพพรรณ สมสอาด
165
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐติพงษ์ พุทธเคน
2.เด็กชาย จิรายุ เย็นวัฒนา
3.เด็กชาย คีย์เบส สิงห์ทอง
1.นาย ชนธัญ แสงแสน
2.นาย วิระ สมสอาด

6. โรงเรียนบ้านหนองแข้ [ 13 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
1
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
94.80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐศาสตร์ สวยรูป
2.เด็กชาย กิตติเดช หมื่นสาย
3.เด็กหญิง ญาธิดา พงษ์แสน
1.นาง สุปรียาพร ศรีโชค
2.นางสาว อรุชา พงษ์แสน
9
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อิทธิบรรณ เกื้อกูล
2.เด็กชาย สาโรช สุดแสน
1.นาย อภินันท์ สำราญสุข
2.นาง ศรีนวล ปภุสสโร
10
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ ศิริดาพล
2.เด็กชาย พิชาญ จูมพิลา
1.นาย ชำนาญ อยู่เย็น
2.นาง อรทิพย์ บุเงิน
11
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สรจักร นาริวงษ์
2.เด็กชาย วิชิต คำสาร
1.นาย ชัชวาลย์ ยั่งยืน
2.นาย ปานทอง ยั่งยืน
12
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิษณุ เตาสูงเนิน
2.เด็กชาย สิทธิชัย วงคำซาว
1.นาย ชัชวาลย์ ยั่งยืน
2.นาง ปานทอง ยั่งยืน
14
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนินท์ ยอดสะอึก
2.เด็กชาย ธวัชชัย บุญเติม
3.นาย จักรพล สุขรักษา
1.นาย สุริยัน ชาลีพุทธาพงศ์
2.นางสาว ลัดดาพร หมายมี
15
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัญชลี พงษ์แสน
2.เด็กหญิง จิราพร วิจิตสระน้อย
3.เด็กหญิง จุฑามาศ ขันติยู
1.นาง โอภาสน์ หนูสลุง
2.นาง ศรีนวล ปภุสสโร
16
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ประชา หอมหวล
2.เด็กชาย สิทธิชัย วงคำซาว
3.เด็กหญิง พรณพัส ศิรารัตน์
1.นาย สุริยัน ชาลีพุทธาพงศ์
2.นาง โอภาสน์ หนูสลุง
21
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สุภาภรณ์ ทิ้งโคตร
2.นางสาว ศิริโสภา พร้อมทรัพย์
3.นางสาว อรวรรณ ศุภักษร
1.นาง วันเพ็ญ อินอ่อน
2.นางสาว ลัดดาพร หมายมี
47
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
83.80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โยษิตา คำเพย
2.เด็กหญิง ชาลิดา ธนารักษ์
3.เด็กหญิง สุธิตา สาลือสี
1.นาง ปานทอง ยั่งยืน
2.นาย ชัชวาลย์ ยั่งยืน
66
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
93.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กิตติยาภรณ์ วิชิตพันธ์
2.เด็กหญิง ชญาดา แก้วมุกดา
1.นาง ศรีนวล ปภุสสโร
2.นางสาว ลัดดาพร หมายมี
104
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริโสภา พร้อมทรัพย์ 1.นาง สุปรียาพร ศรีโชค
157
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิรักษ์ แสวงดี
2.เด็กชาย วายุ ภูคำ
3.เด็กหญิง จุฑามณี ประนัดโส
1.นาง ศรีนวล ปภุสสโร
2.นางสาว อรุชา พงษ์แสน

7. โรงเรียนบ้านโคกกลาง [ 6 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
13
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
94.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ นาคลอด
2.เด็กชาย เมธาสิทธิ์ อ่อนละมุน
3.เด็กชาย พิชิต พึ่งตน
1.นาย อิทธิ เสน่ห์พูด
2.นาง พรรณณัฎฎา คำขาด
24
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กันยาภัค มูลสาร
2.เด็กหญิง สุนิสา มณีสาย
3.เด็กหญิง ศิริประภา ทองรักษ์
1.นาง ราตรี ศิริบุตร
2.นาง พรรณณัฎฎา คำขาด
25
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญาณิศา ศรีสุระ
2.เด็กหญิง รชต เต้าทอง
3.เด็กหญิง เบญจวรรณ ไชยนา
1.นาง ราตรี ศิริบุตร
2.นาง พรรณณัฎฎา คำขาด
43
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
85.40
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ เส้นเศษ
2.เด็กชาย ธนกฤต อุตสาหะ
3.เด็กชาย ภูมิภัทร สาระเเสน
4.เด็กชาย ณัฐดนัย วงษ์จันทร์
5.เด็กหญิง พรทิพย์ ขันสัมฤทธิ์
6.เด็กหญิง สุรีวรรณ นามสุวรรณ
1.นาง ราตรี ศิริบุตร
2.นางสาว ปริศนา สีลาพันธ์
46
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กันยาภัค มูลสาร
2.เด็กหญิง อริศรา วงษ์จันทร์
3.เด็กหญิง รชต เต้าทอง
1.นาง ราตรี ศิริบุตร
2.นางสาว ปริศนา สีลาพันธ์
159
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิระพงษ์ ภูมิแสง
2.เด็กชาย ปิยะพันธ์ วรชินา
3.เด็กชาย ธนกฤต อุตสาหะ
1.นาย อิทธิ เสน่ห์พูด
2.นาง ราตรี ศิริบุตร

8. โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ [ 0 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู

9. โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี [ 5 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
32
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
92.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุชิต คำแก้ว
2.เด็กหญิง อริศรา อยู่เย็น
1.นาง พิมพ์ชยาณัฐ ศรีชัย
2.นาย ไกรษร เพริศแก้ว
36
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
93.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐกรณ์ ชาเหลา
2.เด็กหญิง ปิยะฉัตร มุทะเสน
1.นาย ไกรษร เพริศแก้ว
2.นาย สวัสดิ์ เอมสมบูรณ์
38
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
97.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยะฉัตร มุทะเสน
2.เด็กหญิง ชมลวรรณ นักบุญ
1.นาง พิมพ์ชยาณัฐ ศรีชัย
2.นาย สวัสดิ์ เอมสมบูรณ์
40
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐกรณ์ ชาเหลา
2.เด็กชาย ณัฐธีร์ ภูรีศิริฐานนท์
1.นาย สวัสดิ์ เอมสมบูรณ์
2.นาง พิมพ์ชยาณัฐ ศรีชัย
42
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยะฉัตร มุทะเสน
2.เด็กหญิง ชมลวรรณ นักบุญ
1.นาย ไกรษร เพริศแก้ว
2.นาย สวัสดิ์ เอมสมบูรณ์

10. โรงเรียนบ้านหนองสำโรง [ 1 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
19
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรทัย สารพิมพ์
2.เด็กหญิง สุจิตรา เครือวงษ์
3.เด็กหญิง ปรียานุช อินอ่อน
1.นาง เอื้อมพร ทองทิพย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร โทร 0878749626 อีเมล์ suwannapet@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.