หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1
0072
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
2
0073
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
3
0074
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
4
0075
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
5
0076
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
6
0077
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
7
0078
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
8
0079
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
9
0080
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
10
0081
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
11
0082
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
12
0083
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
13
0084
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
14
0085
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
15
0086
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
16
0087
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
17
0088
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
18
0089
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
19
0090
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
20
0091
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
21
0092
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
22
0093
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
23
0094
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
24
0095
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
25
0096
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
26
0097
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
27
0098
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
28
0099
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
29
0100
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
30
0101
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
31
0102
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
32
0103
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
33
0104
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
34
0105
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
35
0106
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
36
0107
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
37
0108
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
38
0109
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
39
0110
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
40
0111
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
41
0112
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
42
0113
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
43
0114
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
44
0115
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
45
0116
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
46
0117
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
47
0118
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
48
0119
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
49
0120
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร โทร 0878749626 อีเมล์ suwannapet@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.