หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


หมวดหมู่: ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
4
0001
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ห้องอนุบาล1 ห้องอนุบาล1 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.

หมวดหมู่: สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
5
0005
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ม.2 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
6
0007
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ม.2 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
7
0167
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ม.2 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.

หมวดหมู่: วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
8
0008
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
9
0009
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
10
0010
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
11
0011
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
12
0012
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.

หมวดหมู่: การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
13
0013
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 อาคารพอเพียง ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
14
0014
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 อาคารพอเพียง ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
15
0015
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 อาคารพอเพียง ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
16
0016
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 อาคารพอเพียง ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
17
0020
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 อาคารพอเพียง ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00

หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
18
0032
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
19
0038
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
20
0039
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
21
0040
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00

หมวดหมู่: ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
22
0057
การแข่งขันศิลสร้างสรรค์ ป.1-3 ป.1-ป.3 ห้องป.3 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
23
0058
การแข่งขันศิลสร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ห้องป.4 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
24
0059
การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ป.5 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
25
0060
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ห้องป.3 ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00 น.
26
0061
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ห้องป.4 ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00 น.
27
0062
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ป.5 ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
28
0063
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ป.5 ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
29
0064
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ป.5 ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
30
0069
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ห้อง ม.3 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
31
0070
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ม.2 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
32
0071
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 ม.2 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
33
0168
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ห้องสมุด ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00

หมวดหมู่: ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
34
0091
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
35
0103
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
36
0104
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
37
0108
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
38
0110
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
39
0111
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
40
0112
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
41
0114
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
42
0116
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00

หมวดหมู่: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
43
0043
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
44
0044
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
45
0045
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
46
0046
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ห้องสมุด ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
47
0047
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ห้องสมุด ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร โทร 0878749626 อีเมล์ suwannapet@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.