หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


หมวดหมู่: ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
4
0002
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล2 ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.

หมวดหมู่: การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
5
0019
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 หอประชุม ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
6
0021
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 หอประชุม ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
7
0023
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 หอประชุม ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
8
0024
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 หอประชุม ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
9
0025
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 หอประชุม ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
10
0026
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 หอประชุม ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00

หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
11
0042
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00

หมวดหมู่: ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
12
0065
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ห้องป.6 ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
13
0066
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ห้องป.6 ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
14
0067
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ห้องป.6 ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00

หมวดหมู่: ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
15
0090
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
16
0105
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
17
0106
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
18
0107
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
19
0109
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
20
0113
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
21
0115
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
22
0117
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
23
0119
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00

หมวดหมู่: เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
24
0055
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ม.2 ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
25
0056
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ม.2 ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00

หมวดหมู่: เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
26
0131
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ห้องป.3 ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
27
0132
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ห้องป.3 ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
28
0133
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ห้องป.4 ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
29
0134
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ห้องป.4 ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
30
0135
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ห้องป.4 ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
31
0139
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ป.5 ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
32
0140
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ป.5 ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
33
0141
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 ป.5 ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
34
0143
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
35
0144
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
36
0145
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
37
0146
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
38
0148
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
39
0149
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
40
0150
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
41
0151
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00

หมวดหมู่: เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
42
0156
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 อาคารพอเพียง ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
43
0157
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารพอเพียง ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
44
0158
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 อาคารพอเพียง ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
45
0159
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารพอเพียง ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร โทร 0878749626 อีเมล์ suwannapet@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.