หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

 
1. ปฐมวัย
 
2. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
0003. การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 0004. การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
0005 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 0007 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
0167 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
 
3. วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
 
4. การงานอาชีพ
0013 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 0014 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
0015 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 0016 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
0017. การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 0018. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
0019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0020 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
0021 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 0022. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
0023. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 0024 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
0025 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 0026. การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
0027. การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 0028. การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
0029. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 0030. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
 
5. คอมพิวเตอร์
0031. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0032 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
0033. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 0034 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
0035. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 0036 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
0037. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 0038 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
0039 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 0040 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
0041. การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 0042 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
 
6. ศิลปะ-ทัศนศิลป์
0057 การแข่งขันศิลสร้างสรรค์ ป.1-3 ป.1-ป.3 0058 การแข่งขันศิลสร้างสรรค์ ป.4-ป.6
0059 การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0060 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
0061 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0062 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
0063 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0064 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
0065 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 0066 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
0067 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 0069 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
0070 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 0071 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
0168 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
 
7. ศิลปะ-ดนตรี
0072. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 0073. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
0074. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 0075. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
0076. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 0077. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
0078. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 0079. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
0080. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 0081. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
0082. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 0083. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
0084. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 0085. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
0086. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 0087. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
0088. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 0089. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
0090. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 0091 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
0092. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 0093. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
0094. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 0095. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
0096. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 0097. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
0098. การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 0099. การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
0100. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 0101. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
0102. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 0103 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
0104 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-ม.3 0105 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
0106 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 0107 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
0108 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 0109 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
0110 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0111 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0112 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0113 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
0114 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0115 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
0116 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0117 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
0118. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 0119 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
0120. การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
 
8. ศิลปะ-นาฏศิลป์
0121. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 0122. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
0123. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 0124. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
0125. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 0126. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
0127. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 0128. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
0129. การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 0130. การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
 
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
10. หุ่นยนต์
0048. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 0049. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
0050. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 0051. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
 
11. เรียนร่วม - ภาษาไทย
0052. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 0053. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
 
12. เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
0054. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 0055 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0056. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
 
13. เรียนร่วม - ศิลปะ
0131. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 0132. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
0133. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 0134 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0135 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0136 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0137. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 0138 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
0139. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 0140 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
0141 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 0142. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
0143. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0144. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
0145 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0146. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
0147. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 0148. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
0149. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 0150 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
0151 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
 
14. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0152. การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0153. การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0154. การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0155. การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0156. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0157 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0158. การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0159 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0160. การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0161. การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0162. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 0163. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
0164. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 0165 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0166. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
 
15. ไทย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร โทร 0878749626 อีเมล์ suwannapet@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.