หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


1. ปฐมวัย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0001
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1
นาง สุปรียาพร ศรีโชค
ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้
ประธาน
2
นางสาว เกณิกา ทองลา
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี
กรรมการ
3
นางสาว วนิดา มะโข
ครู โรงเรียนบ้านหนองชุม
กรรมการ
4
นางสาว พัชณีกร ขันสัมฤทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)
กรรมการ
5
นางสาว อติพร ผุดผ่อง
ครู โรงเรียนบ้านดงสวาง
กรรมการและเลขานุการ
2
0002
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1
นาง รำไพ แสนสิ่ง
ครู โรงเรียนบ้านโคกนาโก
ประธาน
2
นางสาว สุนันทา มาสกุล
ครู โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
กรรมการ
3
นาง พรรณณัฎฎา คำขาด
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการ
4
นาง พัชรี แก้วประภา
ครู โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ
กรรมการ
5
นางสาว เตือนใจ เมืองคง
ครู โรงเรียนบ้านคำกลาง
กรรมการและเลขานุการ

2. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0003
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
2
0004
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
3
0005
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1
นาง จันเพ็ญ นามเพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)
ประธาน
2
นางสาว วิไลวรรณ บุญตา
ครู โรงเรียนบ้านโคกนาโก
กรรมการ
3
นาง อรทิพย์ บุเงิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้
กรรมการ
4
นาง พรรณวิไล บุรีศรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
กรรมการ
5
นางสาว ปริศนา สีลาพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการและเลขานุการ
4
0007
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1
นาย ทองใบ โนรีรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองชุม
ประธาน
2
นาย อรรถพล พันธ์เลิศ
ครู โรงเรียนบ้านโคกนาโก
กรรมการ
3
นาย สวัสดี ชัยเคนวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านโคกนาโก
กรรมการ
4
นาง วันเพ็ญ อินอ่อน
ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้
กรรมการ
5
นาย ประสิทธิ์ มิ่งขวัญ
ครู โรงเรียนบ้านคำกลาง
กรรมการและเลขานุการ
5
0167
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1
นาง จันเพ็ญ นามเพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)
ประธาน
2
นางสาว วิไลวรรณ บุญตา
ครู โรงเรียนบ้านโคกนาโก
กรรมการ
3
นาง อรทิพย์ บุเงิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้
กรรมการ
4
นาง พรรณวิไล บุรีศรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
กรรมการ
5
นางสาว ปริศนา สีลาพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการและเลขานุการ

3. วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0008
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1
นาย สุริยนต์ แสนสิ่ง
ครู โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)
ประธาน
2
นาย ชัชวาลย์ ยั่งยืน
ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้
กรรมการ
3
นาย เพทาย บุญตา
ครู โรงเรียนบ้านหนองชุม
กรรมการ
4
นาย อนุสรณ์ นาคปาน
ครู โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
กรรมการ
5
นาย อุทัย เมืองคง
ครู โรงเรียนบ้านคำกลาง
กรรมการและเลขานุการ
2
0009
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1
นาย สุริยนต์ แสนสิ่ง
ครู โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)
ประธาน
2
นาย ชัชวาลย์ ยั่งยืน
ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้
กรรมการ
3
นาย เพทาย บุญตา
ครู โรงเรียนบ้านหนองชุม
กรรมการ
4
นาย อนุสรณ์ นาคปาน
ครู โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
กรรมการ
5
นาย อุทัย เมืองคง
ครู โรงเรียนบ้านคำกลาง
กรรมการและเลขานุการ
3
0010
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1
นาย สุริยนต์ แสนสิ่ง
ครู โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)
ประธาน
2
นาย ชัชวาลย์ ยั่งยืน
ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้
กรรมการ
3
นาย เพทาย บุญตา
ครู โรงเรียนบ้านหนองชุม
กรรมการ
4
นาย อนุสรณ์ นาคปาน
ครู โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
กรรมการ
5
นาย อุทัย เมืองคง
ครู โรงเรียนบ้านคำกลาง
กรรมการและเลขานุการ
4
0011
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1
นาย สุริยนต์ แสนสิ่ง
ครู โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)
ประธาน
2
นาย ชัชวาลย์ ยั่งยืน
ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้
กรรมการ
3
นาย เพทาย บุญตา
ครู โรงเรียนบ้านหนองชุม
กรรมการ
4
นาย อนุสรณ์ นาคปาน
ครู โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
กรรมการ
5
นาย อุทัย เมืองคง
ครู โรงเรียนบ้านคำกลาง
กรรมการและเลขานุการ
5
0012
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1
นาย สุริยนต์ แสนสิ่ง
ครู โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)
ประธาน
2
นาย ชัชวาลย์ ยั่งยืน
ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้
กรรมการ
3
นาย เพทาย บุญตา
ครู โรงเรียนบ้านหนองชุม
กรรมการ
4
นาย อนุสรณ์ นาคปาน
ครู โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
กรรมการ
5
นาย อุทัย เมืองคง
ครู โรงเรียนบ้านคำกลาง
กรรมการและเลขานุการ

4. การงานอาชีพ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0013
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1
นางสาว วิลัยพร ฉลองคุณ
ครู โรงเรียนบ้านหนองชุม
ประธาน
2
นาย อิทธิ เสน่ห์พูด
ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการ
3
นาย สุภัทร ซื่อตรง
ครู โรงเรียนบ้านคำกลาง
กรรมการ
4
นาย ไกรษร เพริศแก้ว
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี
กรรมการและเลขานุการ
2
0014
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
3
0015
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1
นาง โอภาสน์ หนูสลุง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้
ประธาน
2
นาย สุภัทร ซื่อตรง
ครู โรงเรียนบ้านคำกลาง
กรรมการ
3
นาย สุพจน์ เผ่าเพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านดงสวาง
กรรมการ
4
นาย สุนทร รังมาตย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองชุม
กรรมการ
5
นาง ธิดา นามสุโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านโคกนาโก
กรรมการและเลขานุการ
4
0016
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1
นาง โอภาสน์ หนูสลุง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้
ประธาน
2
นาย สุภัทร ซื่อตรง
ครู โรงเรียนบ้านคำกลาง
กรรมการ
3
นาย สุพจน์ เผ่าเพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านดงสวาง
กรรมการ
4
นาย สุนทร รังมาตย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองชุม
กรรมการ
5
นาง ธิดา นามสุโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านโคกนาโก
กรรมการและเลขานุการ
5
0017
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
6
0018
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
7
0019
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1
นาย สุริยัน ชาลีพุทธาพงศ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้
ประธาน
2
นาย อัศวิน เข็มเพชร
ครู โรงเรียนบ้านดงสวาง
กรรมการ
3
นาง เอื้อมพร ทองทิพย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
กรรมการ
4
นาง พิชญาภา เสถียรเขต
ครู โรงเรียนบ้านโคกนาโก
กรรมการ
5
นางสาว รดารัตน์ หมายมี
ครู โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)
กรรมการและเลขานุการ
8
0020
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1
นาย ชนธัญ แสงแสน
ครู โรงเรียนบ้านหนองชุม
ประธาน
2
นาย ชำนาญ อยู่เย็น
ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้
กรรมการ
3
นาง ภรภัทร สุวรรณพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านคำกลาง
กรรมการ
9
0021
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1
นาย สุริยัน ชาลีพุทธาพงศ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้
ประธาน
2
นาย อัศวิน เข็มเพชร
ครู โรงเรียนบ้านดงสวาง
กรรมการ
3
นาง เอื้อมพร ทองทิพย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
กรรมการ
4
นาง พิชญาภา เสถียรเขต
ครู โรงเรียนบ้านโคกนาโก
กรรมการ
5
นางสาว รดารัตน์ หมายมี
ครู โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)
กรรมการและเลขานุการ
10
0022
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
11
0023
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
12
0024
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1
นาง พรรณวิไล บุรีศรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
ประธาน
2
นาง อำไพพรรณ สมสอาด
ครู โรงเรียนบ้านหนองชุม
กรรมการ
3
นาง อรทิพย์ บุเงิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้
กรรมการ
4
นาง นวพร ธรรมสาร
ครู โรงเรียนบ้านคำกลาง
กรรมการ
5
นาง ราตรี ศิริบุตร
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการและเลขานุการ
13
0025
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1
นาง อุบล ชาลีพุทธาพงศ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้
ประธาน
2
นาย ประถม ทองรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการ
3
นางสาว ทับทิม ยอดธรรม
ครู โรงเรียนบ้านหนองชุม
กรรมการ
4
นาง ภรภัทร สุวรรณพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านคำกลาง
กรรมการ
5
นาง งามศิรี ศิริสวัสดิ์
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านดงสวาง
กรรมการและเลขานุการ
14
0026
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
15
0027
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
16
0028
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
17
0029
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
18
0030
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

5. คอมพิวเตอร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0031
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
2
0032
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
3
0033
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
4
0034
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
5
0035
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
6
0036
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
7
0037
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
8
0038
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
9
0039
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
10
0040
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
11
0041
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
12
0042
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

6. ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0057
การแข่งขันศิลสร้างสรรค์ ป.1-3 ป.1-ป.3
2
0058
การแข่งขันศิลสร้างสรรค์ ป.4-ป.6
3
0059
การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
4
0060
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
5
0061
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
6
0062
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
7
0063
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
8
0064
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
9
0065
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
10
0066
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
11
0067
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
12
0069
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
13
0070
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
14
0071
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
15
0168
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

7. ศิลปะ-ดนตรี

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0072
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
2
0073
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
3
0074
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
4
0075
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
5
0076
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
6
0077
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
7
0078
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
8
0079
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
9
0080
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
10
0081
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
11
0082
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
12
0083
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
13
0084
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
14
0085
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
15
0086
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
16
0087
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
17
0088
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
18
0089
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
19
0090
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
20
0091
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
21
0092
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
22
0093
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
23
0094
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
24
0095
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
25
0096
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
26
0097
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
27
0098
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
28
0099
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
29
0100
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
30
0101
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
31
0102
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
32
0103
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
33
0104
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-ม.3
34
0105
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
35
0106
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
36
0107
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
37
0108
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
38
0109
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
39
0110
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
40
0111
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
41
0112
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
42
0113
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
43
0114
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
44
0115
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
45
0116
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
46
0117
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
47
0118
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
48
0119
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
49
0120
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

8. ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0121
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
2
0122
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
3
0123
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
4
0124
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
5
0125
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
6
0126
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
7
0127
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
8
0128
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
9
0129
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
10
0130
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0043
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
2
0044
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
3
0045
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
4
0046
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
5
0047
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

10. หุ่นยนต์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0048
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
2
0049
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
3
0050
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
4
0051
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

11. เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0052
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
2
0053
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

12. เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0054
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
2
0055
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3
0056
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

13. เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0131
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
2
0132
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
3
0133
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
4
0134
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
5
0135
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
6
0136
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
7
0137
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
8
0138
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
9
0139
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
10
0140
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
11
0141
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
12
0142
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
13
0143
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
14
0144
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
15
0145
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
16
0146
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
17
0147
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
18
0148
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
19
0149
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
20
0150
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
21
0151
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

14. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0152
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
2
0153
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3
0154
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
4
0155
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
5
0156
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
6
0157
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
7
0158
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
8
0159
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
9
0160
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
10
0161
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
11
0162
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
12
0163
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
13
0164
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
14
0165
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
15
0166
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

15. ไทย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร โทร 0878749626 อีเมล์ suwannapet@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.